رای من زیبای زشت نیست!


 نریمان جعفری / یادداشت: دو روز پیش با خودم گفتم چه خوب که امسال پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر را بر روی دیوار، درخت و تیربرق نزده اند و حامیان و ستادهایشان برای مردم احترام قائل شده اند؛ چه خوب تر که به محیط شهر اهمیت داده اند و آن را طی هفت روز به چهره ای زشت تبدیل نکرده اند.

حالا اما عکسِ خوشبینی ام در شهر به قوع پیوسته و در نقاطی از زرند شاهد آن هستیم که از پشت آب سردکن گرفته تا دیوارها پر از وعده وعیدهای آدم قشنگ ها شده است!

عمق فاجعه و تضاد میان کاندیداها و شعارهایشان اینجاست که مثلا طرف وعده داده که «اگر به من رای دهید، شهری زیبا برای شما خواهم ساخت»؛ اما برای پخش همین وعده ها، زیبایی های کمِ شهر را هم با تبلیغات انتخاباتی اش از ما گرفته و به قیمت دیده شدنِ شعار «آبادی و زیبایی»، سیاهی و زشتی را برای مردم به بار آورده است.

 

یک- خواستم دو نکته را خاطرنشان کنم! اول آنکه رای من شما نخواهید بود حتی اگر در لیستی باشید که من حامی اش بوده ام؛ چون تفاوت حرف تا عملتان را از همین نوع رفتارهای تبلیغاتی می شود دریافت و نکته دوم آنکه طوری نکنید که طوری شود فردا اولین بودجه ای که شورای شهر آینده تصویب می کند، صرف هزینه های پاکسازی شهر از پوسترهای انتخاباتی و شعارهای قشنگ خودتان شود!!!

 

دو- جایی خواندم که در یکی از شهرها، نامزدی به احترامِ محیط زیست، از تبلیغات کاغذی امتناع کرده و به تبلیغات در فضای مجازی برای معرفی خودش به مردم بسنده کرده است؛ نمی دانم کار او تا چه حد با سیاست و برای جلب توجه بوده و یا تا چه حد دلی و «واقعا برای محیط زیست»، اما همینکه تغییر را از خودش آغاز کرده، بسیار قابل احترام است و اگر من می توانستم به او نیز رای می دادم!

 

شاید عده ای بگویند این ها حفظ ظاهر است و باطنا وجود خارجی ندارند، اما در زمانه ای که بسیاری از کاندیداها حتی در حفظ ظاهر خود هم ناتوان نشان می دهند و خیلی شیک کاپی کرده و زشتی ها را َتکرار می کنند؛ کسانی که بتوانند همین یک ظاهرشان را هم حفظ کنند «شاهکار» کرده اند و باید ستایش شوند.

به نظرم حداقل لایق یک کف، جیغ و هورای بلند هستند!

 

کافی است سیزده بدر امسال و رفتار خودتان در روز طبیعت را به یاد آورید. چند آشغال روی زمین نریختید؟ چند بار برای کباب و کتری و زغال قلیان، دود به هوا نکرده اید و غیره و غیره؛ می بینید؟ گاهی همین حفظ ظاهر از روی ریاکاری هم سخت است...

 

بیایید به عاملین زشتی، به امید زیبایی رای ندهیم؛ ما کم زشت نداریم.

/تمام - به قلم: نریمان جعفری /27.42.396 / بهار 96


مطالب مرتبط