مرگ روشن


نریمان دات آی آر / جانا:

آخ

فکرش را بکن

روزنامه ها تیتر یکشان

مرگ جوانی باشد

در اثر گاز گرفتگی!

من جوانش باشم،

تو قاتل

و دندان هایت

جادوانه ترین قتاله ی زمان!

 

شک نکن که این

روشن ترین مرگ تاریخ خواهد شد...

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 22.49.394 / پاییز 94


مطالب مرتبط