ارزشِ نداشته


نریمان دات آی آر / جانا:

آدم نیستی که هیچ،

ابر هم نیستی که دلم را

به وزش بادی خوش کنم،

تا شاید از آسمان چشمانم

گذر کنی و بار دگر

عطر تنت را

برای بقای مشام دم و باز دمم

بو بکشم!

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 21.11.393 / زمستان 93


مطالب مرتبط