سمفونی شب


نریمان دات آی آر / جانا:

اوضاعِ درهم زندگی ام،

در هم که باشیم

چمدانش را بر می دارد

و از تفکرات من

سفر می کند به ناکجا آباد !!

فراموش میشود به کلی

و تو

با آن همه نرفتن هایت،

ماندگار می شوی و جادوانه...

آنوقت

کوچک ترین سمفونی شب دنیا را

اجرا خواهیم کرد؛

کمرت،

سازی می شود برای نواختن!

و نفسهایت

آوا می بخشد آهنگ در هم شدنمان را...

و مجنون مست تو

گاه به آرامی ویولون

و گاه به تندی های متال؛

می نوازد

و می خوانی

می نوازی

و می خوانم

واااای

خدای من،

چه اوجی می گیرد صدایت

وقتی که تحریرهای عرفانی را

سر می دهی

و نام خدا را فریاد می زنی !

 

آخ که چه دلنشین می شود

صدای خشدار و آزار دهنده تخت

در فراز و نشیب درهم ما در هم...

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 23.48.394 / پاییز 94


مطالب مرتبط