فصل بی ثباتی


نریمان دات آی آر / جانا:

همچو فصول سال،

از ابتدا سبزیم و پر نشاط، گرمیم و پر حرارت...

و سرانجام، این نشاط و حرارت،

زوجیت را رقم میزند.

زوج که می شویم، هوایمان بارانی می شود،

نشاط می رود و پیری زود رس،

این رابطه را در بر میگیرد

و در انتها می رنجانیم و سرد می شویم!

زوجیتمان را  که از دست دادیم،

سرما خشکمان می کند و بی برگ می شویم. 

همچو فصول سال عوض می شویم و عوض می کنیم،

رنگمان، عطرمان، وجودمان و مهربانی؛

که چندی است گذر نمی کند به این زندگی...

و فراموشی، فراموشش کرده از یادها!

به حقیقت آدم ها چه عجیبند و بی ثابت...

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 12.47.393 / پاییز 93


مطالب مرتبط